سه‌شنبه 24 آذر‌ماه سال 1388
توبه

واعظان کین جلوه بر محراب ومنبر می کنن 

                       چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن 

مشکلی دارم از دانشمند مجلس باز پرس 

                       توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنن 

واقعا چرا؟ 

مگه اونا از اون دنیا اطلاعات بیشتری ندارن؟